Investors

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd spółki IDH Media S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Piękna 19, 00-549 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000586791, NIP PL7010521164, REGON 363020725, o kapitale zakładowym 114.238,00 zł wniesionym w całości (dalej: “Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. 

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie, pod adresem: ul. Piękna 19, 00-549 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10:00 – 16:00.